Všetky témy

Siroty z vlaku

Bakerová Klinová ChristinaZelený kocúr, Šamorín (2016)
Beletria > Americkí ,kanadskí autori
kód produktu: 143173
poèet strán:283
jazyk:slovenský
väzba:brožovaná
formát:140x210
stav knihy: dobrý
PRÍBEH DVOCH ŽIEN, PRI KTOROM VE¼MI RÝCHLO ZISTÍME, ZA ÈO VŠETKO MԎEME BY VÏAÈNÍ.
Bestseller, z ktorého sa v takmer štyridsiatich krajinách predalo vyše milióna výtlaèkov a zmenil ve¾a ¾udských sàdc.

Deti bez rodièov nemali v Amerike na prelome 19. a 20. storoèia ve¾a šancí. Tých pár, ktoré dostali, ich èakalo na železnièných staniciach.
V období medzi rokmi 1854 a 1929 vyrážali z miest na východnom pobreží vlaky plné sirôt. Deti na dohodnutých staniciach vystúpili a èakali, èi si ich vyberú noví rodièia. Ich ïalší osud bol v rukách náhody. Tisíce sirôt dostali slušnú výchovu, tisíce ïalších èakala len otrocká práca.

Toto je príbeh jednej siroty z vlaku.
Vivian Dalyová mala devä rokov, keï ju z New Yorku poslali vlakom v ústrety neistej budúcnosti. Írske dievèatko prišlo o všetko – o rodièov a súrodencov, o meno, o minulos. Do nového života ju sprevádzajú len spomienky a krížik od starkej.
Neskôr sa Vivian vráti na východné pobrežie a žije pokojne na pobreží štátu Maine. V jej podkroví sa však skrýva hotový poklad – pamiatky na búrlivú minulos.

Sedemnásroèná Molly Ayerová má problém. Vie, že ak pomôže devädesiatjedenroènej vdove vyprata podkrovie, zarátajú jej to ako verejnoprospešné práce a vyhne sa polepšovni. Ale keï Molly pomáha Vivian triedi to pestré všelièo zo starých kufrov a truhlíc, zistí, že má so starou dámou spoloèné viac, ako si myslela. Molly, ažko skúšané dievèa indiánskeho pôvodu, strávilo takmer celé detstvo v pestúnskych rodinách. Aj ona je outsiderka, aj ju vychovali cudzí, aj ona má množstvo nezodpovedaných otázok o minulosti.

Román plynulo prechádza z minulosti do prítomnosti a strhne vás do víru rozprávania o ¾udskom nešastí a húževnatosti, o tom, že život stále ponúka nové šance, neraz aj v podobe prekvapujúcich priate¾stiev.

 
   Admin kit