Všetky témy

Rok v Provenci

Mayle PeterArgo, Praha (2013)
Beletria > Anglickí, šktótski,írski autori..
kód produktu: 143174
poèet strán:205
jazyk:èeský
väzba:brožovaná
formát:130x200
stav knihy: výborný
Rok v Provenci, kniha britského publicisty a spisovatele Petera Mayleho, nás provází mìsíc po mìsíci rokem novopeèeného majitele domu v Provenci. S anglickým humorem v jeho nejlaskavìjší podobì nás autor seznamuje s radostmi i úskalími života cizince, který se rozhodl uskuteènit svùj sen žít v místì, které dosud znal pouze jako turista.
Pro pøistìhovalce je všechno nové, barevnìjší, voòavìjší, a to se netýká pouze výborného vína a kuchynì. Obèasné potíže s úøady èi rekonstrukcí domu jsou mnohonásobnì vyváženy krásnou pøírodou, kulináøskými zážitky, poznáváním neobvyklých zvykù, sportù a nových pøátel.

Kniha se stala mezinárodním bestsellerem, posloužila jako pøedloha pro TV seriál a získala prestižní cenu British Book Awards pro rok 1989 za nejlepší cestopisnou knihu a øadu dalších ocenìní.

 
   Admin kit