Všetky témy

Špeciálna onkológia

Kaušitz Juraj.Ondruš Dalibor a kol.Solen,Bratislava (2020)
Zdravie,životný štýl > Medicína klasická
kód produktu: 137522
vydanie:1..
edícia:Meduca
poèet strán:712
ilustrácie:farebné ilustrácie
jazyk:slovenský
väzba:tvrdá
formát:210x300
stav knihy: dobrý
Knižná publikácia Špeciálna onkológia je ojedinelá, rozsiahla monografia od zostavovate¾ov doc. MUDr. Juraja Kaušitza, CSc., prof. MUDr. Dalibora Ondruša, DrSc., a poèetného autorského kolektívu vo¾ne nadväzujúca na predchádzajúce dielo Všeobecnej onkológie.

Publikácia Všeobecná onkológia získala Cenu Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2017 a Cenu Slovenskej onkologickej spoloènosti za najlepšiu publikáciu v roku 2017.

Špeciálna onkológia predstavuje komplexný poh¾ad na najèastejšie malignity zhrnuté do 14 kapitol s poèetnými subkapitolami, ktoré sa zaoberajú problematikou genetickej typológie nádorov a na ich základe aj možnosami
terapie.

Ide o ve¾mi vyèerpávajúce a obsiahle dielo, ktoré bude isto prínosom nielen v pregraduálnom, ale najmä postgraduálnom vzdelávaní lekárov mnohých špecializácií.

 
   Admin kit