Všetky témy

Serno de passione Domini. Øeè o utrpení Pánì

Mithridates FlaviusOstravská univerzita, Ostrava (2015)
Kresanská literatúra > Teológia
kód produktu: 139682
vydanie:1..
edícia:Interpretationes
poèet strán:151
jazyk:latinský, èeský
väzba:brožovaná
formát:145x205
bilingválne vydanie latinsko èeské
stav knihy: dobrý
Flavius Mithridates: Sermo de passione Domini / Øeè o utrpení Pánì.
Pøeklad a komentáø Jan Herùfek. Ostrava: Vivarium FF OU 2015. Interpretationes sv. A/3. 150 s. ISBN 978-80-7464-706-2.

Sicilského uèence Flavia Mithridata je možno pokládat za výraznou osobnost italského quattrocenta, která dokázala v plné míøe uplatnit filologické nadání u svých køesanských zamìstnavatelù. Mithridates pro nì pøekládal èasto interpretaènì velmi nároèné hebrejské náboženské a filosofické texty a svými interpolacemi je christologicky upravoval. Na poèátku jeho kariéry stojí zdánlivì málo významná Sermo de passione Domini / Øeè o utrpení Pánì (1481), kterou pronesl pøed papežem Sixtem IV. a sborem kardinálù, aby je v duchu humanistického hesla ad fontes obeznámil s dalšími orientálními jazyky (chaldejština, hebrejština, arabština etc.), jež by mìly ještì výraznìji obohatit køesanskou podobu vzdìlanosti. Jeho øeè posléze znaènì ovlivnila tvorbu italského uèence Giovanniho Pica della Mirandola. Právì této problematice je vìnována úvodní studie knihy. Druhou èást tvoøí komentovaný latinsko-èeský pøeklad Mithridatova zmínìného díla, doposud nepøeloženého do žádného svìtového jazyka.

 
   Admin kit