Všetky témy

Tajemství køíže. Transformace vìdomí

Keltner TomášK4K Publishing (2019)
Motivaèná literatúra > Rozvoj osobnosti
kód produktu: 138397
vydanie:5..
poèet strán:272
jazyk:èeský
väzba:brožovaná
formát:155x210
stav knihy: dobrý
Kniha uvádí ètenáøe do problematiky transformace vìdomí a zavádí nová vysvìtlení pojmù jako jsou rozum, ego, lidská bytost, nebo pøítomné bytosti, emoce, tvorba reality apod. Umožòuje základní vhled do uèení o transformaci vìdomí, stejnì jako nabízí mnoho vysvìtlení a zpùsobù pohledu na skuteènost, probíhající dìje a následné konsekvence. Obsahuje popis citù, pocitù a emocí, vysvìtlení jejich vlivù a objasnìní vzniku i pøemìny tìchto frekvencí.
Zcela nový zpùsobem se zabývá emocemi, vírou a strachem. Nabízí pøíklady a techniky umožòující odhalení tìchto pro mnohé dosud skrytých sil, které pùsobí na lidskou bytost. Na pøíkaldech vysvìtluje, že emoce je alergická reakce tìla na rozum a pøedevším prostøedek k ovládání lidí. Pøináší návody jak si všímat manipulace, jak rozpoznat emoce a nenechat se jimi ovlivòovat.
Vnímavý ètenáø má také možnost nahlédnout do základù kosmologie, nalézá vysvìtlení skryté symboliky køíže a symboliky židovského sedmiramenného svícnu.

 
   Admin kit