Všetky témy

Vyšší dívèí. Transformace vìdomí

Keltner TomášK4K Publishing (2019)
Motivaèná literatúra > Rozvoj osobnosti
kód produktu: 138398
vydanie:3..
poèet strán:200
jazyk:èeský
väzba:brožovaná
formát:155x210
stav knihy: dobrý
Druhá kniha o transformaci vìdomí je vìnována pøedevším mimosmyslovému vnímání. Komplexní výklad základních pojmù a technik se zamìøuje na vysvìtlení smyslového a mimosmyslového vnímání. Popis jednotlivých zpùsobù využití dává návod, jak hloubìji vstoupit do tématu emocí a pochopit jejich vliv na rozhodování èlovìka stejnì jako možnost nenechat se jimi ovládat. Na konkrétních pøíkladech je popsána technika regrese a práce s emocemi v minulosti.
Pøedstavy a sny, symbolika èísel a popis bran prostoru a èasu jsou témata, která dokreslují již rozšíøený pohled na svìt lidské bytosti. Symbolika druhého pøíchodu duše pøíchodu skrze Otce je popisem, který umožòuje zorientovat se v dualitním systému a pøedstavuje smysl celistvosti lidské bytos

 
   Admin kit