Všetky témy

Ve šlépìjích neposkvrnìné

Kubeš M.Vyšehrad, Praha (1947)
Kresanská literatúra > Liturgické knihy
kód produktu: 136599
vydanie:2..
poèet strán:865
jazyk:èeský
väzba:brožovaná
formát:105x160
Modlitební kniha pro všechny stavy zvláštì pro vìøící pøistupující èasto k svatým svátostem
stav knihy: dobrý

 
   Admin kit