Všetky témy

Muž z Vicni

Jílek FrantišekSlovenský spisovate¾, Bratislava (1982)
Životopisy,pamäti > Umelci
kód produktu: 147705
vydanie:1..
edícia:Spirála
poèet strán:455
ilustrácie:èiernobiele foto
jazyk:èeský
väzba:brožovaná
formát:130x200
život Leonarda da Vinciho
stav knihy: dobrý
Život a dílo malíøe, vìdce a myslitele Leonarda da Vinci a s ním i bouølivé renesanèní období zpøístupòuje František Jílek ètenáøi za použití beletristických literárních prostøedkù, pøièemž životní pøíbìh tohoto umìlce zakládá na historicky doložitelných faktech a èerpá zásadnì z jeho literární pozùstalosti èi osobní korespondence a z dalších písemných zdrojù. Dìj románu je místy zachován díky autorovì mistrné kombinaci a domýšlení detailù. V poctivé snaze interpretovat co nejpravdìpodobnìji dané skuteènosti nechává nahlédnout do své autorské dílny a pomìrnì pøesnì vymezuje, kde se ještì drží pramenù a kdy již povolí uzdu fantazii a fabulaci. Vytvoøil tak pozoruhodné dílo literatury faktu o jednom z nejvìtších fenoménù svìtových kulturních dìjin.

 
   Admin kit