Všetky témy

Ars sacra.Kresanské umenie a architektúra západu

Toman Rolf ed.Slovart, Bratislava (2011)
Umenie > Výtvarné umenie svetové
kód produktu: 121905
vydanie:1..
poèet strán:800
ilustrácie:1100 obrázkov.
jazyk:slovenský
väzba:tvrdá
formát:288x438
dva rozkladacie oltárove panely
stav knihy: dobrý, váha 11 kg.
Kniha o kresanskom výtvarnom umení a architektúre od jej poèiatkov až po súèasnos ukrýva v sebe to najvýznamnejšie, èím Európa prispela k umeniu sveta. Aj dnes si uvedomujeme kultúrne a umelecké dedièstvo kresanskej minulosti. Publikácia sa snaží venova tejto zložitej téme, zodpovedajúc jej dôležitosti a kráse z každého h¾adiska:
ve¾kým formátom, obsahom i kvalitou nádherných obrázkov aj textov.
Zlatá väzba s prieh¾adným prebalom
* Približne 1100 obrázkov
* Dve zlaté záložky (20 mm široké)
* Dva rozkladacie oltárové panely vnútri
* Bohatý obrazový sprievodca
* Ve¾koformátová, vysokokvalitná fotografia
* Fundované preh¾ady jednotlivých epoch
* Ruèná väzba

 
   Admin kit