Všetky témy

Elena Holéczyová

Michalides PavolTatran Bratislava (1981)
Umenie > Výtvarné umenie slovenské
kód produktu: 145473
vydanie:1..
edícia:Profily 52.
poèet strán:172
ilustrácie:farebné a èiernobiele foto
jazyk:slovenský
väzba:tvrdá
formát:230x270
monografia textilnej výtvarníèky
stav knihy: dobrý
Táto publikácia sa zaoberá tvorbou textilnej výtvarníèky Eleny Holéczyovej, ktorá mala významný podiel na rozvoji slovenského výtvarného umenia, a to najmä úžitkového. Do svojich diel èerpala z bohatej klenotnice ¾udovej kultúry a umenia, inšpirovali ju napríklad aj slovenské balady, rozprávky, staré zvyky a piesne i dedinský život. Svoju tvorbu "technicky stavia na palièkovanej èipke, ktorá má na Slovensku viacstoroènú tradíciu, a práve svojrázna techniky slovenskej palièkovanej èipky umožòuje Holéczyovej s absolútnou istotou realizova aj tie najnároènejšie kompozièné predstavy, umocòujúce krásu materiálu virtuozitou techniky..."

 
   Admin kit