Všetky témy

Dominik Skutezky. Ars et Amor-Labor et Gloria

Baraníková Katarína, Beòová Katarína ed.Stredoslov. galéria Banská Bystrica (2014)
Umenie > Výtvarné umenie slovenské
kód produktu: 146878
vydanie:1..
poèet strán:116
ilustrácie:èiernobiela a farebná fotografia
jazyk:slovenský
väzba:brožovaná
formát:190x255
katalóg k výstave
stav knihy: dobrý
Výstava Ars et Amor, Labor et Gloria predstaví
verejnosti doteraz neznáme a menej prezentované diela významného maliara
Dominika Skuteckého (1849-1921). Umelec sa koncom 19. storoèia, po
pôsobení prevažne vo Viedni a Benátkach usadil v Banskej Bystrici. Práve
v centre Banskej Bystrice, v autentickom prostredí umelcovej rodinnej
vily, sídli už od roku 1994 jediná stála expozícia Skuteckého malieb zriadená
Stredoslovenskou galériou. Zostavenie doèasnej výstavy v Bethlenovom dome
pri príležitosti 20. výroèia otvorenia stálej expozície ponúka jedineènú
prehliadku ïalších, takmer 60-tich diel maliara zapožièaných zo súkromných
zbierok, zbierok galérií a múzeí na Slovensku a v Èechách.
Skuteckého vizuálne výreèné obrazy Vás prevedú pestrým dobovým prostredím benátskych
zákutí, pripomenú noblesu monarchie, oživia jej významné osobnosti, èi lokálnu
históriu medených hámrov. Tiež však cez maliarsky dokument poodhalia podobizne
a blízke vzahy z umelcovho súkromia a prostredia jeho pôsobenia.

 
   Admin kit