Všetky témy

O dìtech a výchovì

Gilbert GuyPortál, Praha (2009)
Motivaèná literatúra > Partnerské vzahy,priatelia,rodina,výchova
kód produktu: 144026
poèet strán:95
jazyk:èeský
väzba:brožovaná
formát:120x160
stav knihy: dobrý
Guy Gilbert vìnuje rodièùm svazek rad k výchovì dìtí. Knížka je psána Gilbertovým typickým stylem, v nìmž jsou jeho názory prostoupeny drobnými pøíbìhy a krátkými ilustrujícími dialogy z jeho více než ètyøicetiletého pùsobení knìze-vychovatele mládeže, obecnì známé osobnosti, na kterou se lidé (i rodièe) obracejí s problémy v dopisech i pøi pøednáškách. Vìnuje se tématùm jako rodièovská autorita, dospívání a probouzení sexuality u dìtí, vztah k televizi a internetu, vedení dialogu a mnoha dalším. Knihu ocení ètenáøi se zájmem o myšlenky a èinnost známého knìze a vychovatele, o jeho názory na jednání rodièù ve vztahu k dìtem a o humanistický køesanský pohled na život. Guy Gilbert, známý francouzský vychovatel delikventní mládeže, knìz, vydal ve Francii pøes 20 titulù; v nakladatelství Portál vyšly jeho knihy Bratr vyvržených (1993), Až do krajnosti (1994) a Evangelium.

 
   Admin kit