Všetky témy

Moje túžby, tvoje túžby. nauète sa napåòa potreby svojho partnera

Harley Willard. F.Porta libri, Bratislava (2012)
Motivaèná literatúra > Partnerské vzahy,priatelia,rodina,výchova
kód produktu: 147518
vydanie:2..
poèet strán:237
jazyk:slovenský
väzba:brožovaná
formát:145x210
stav knihy: dobrý
Každý z nás má emocionálne potreby a túžby. Manželstvo funguje dobre len vtedy, keï si manželia uvedomujú potreby svojho partnera, a nauèia sa ich napåòa.

Dr. Harley identifikoval desa najdôležitejších potrieb mužov a žien:

* náklonnos,
* rozhovor,
* èestnos a otvorenos,
* finanèné zabezpeèenie,
* oddanos rodine,
* sexuálne uspokojenie,
* spoloènos vo vo¾nom èase,
* atraktívnos,
* domáce zázemie,
* obdiv
a vysvet¾uje, ako tieto potreby naplni. Rozdielnos priorít v hodnotení týchto emocionálnych potrieb je dôvodom, preèo je pre mužov a ženy také ažké navzájom sa do seba vcíti.

Ak ktoráko¾vek z piatich základných emocionálnych potrieb partnera nie je uspokojená, stáva sa zranite¾ným a náchylnejším pod¾ahnú pokušeniu mimomanželského milostného pomeru.

 
   Admin kit