Všetky témy

Klíè ke všem vztahùm

Hick Ester a JerryEugenika, Bratislava (2011)
Motivaèná literatúra > Partnerské vzahy,priatelia,rodina,výchova
kód produktu: 147807
poèet strán:240
jazyk:èeský
väzba:brožovaná
formát:130x200
stav knihy: dobrý
Vztah k sobì samému, vztah k životu, ke svìtu, ke svému tìlu, k penìzùm, partnerské a milostné vztahy, vztahy s rodièi a dìtmi a vztahy na pracovišti - tato kniha je celistvou inspirací pro plnohodnotný život a vztahy. Vysvìtlí vám, že jste na svìtì proto, abyste se stále rozvíjeli a naplòovali svá pøání. Tvrdí, že vy sami nejlépe víte, co je pro vás dobré, a na své cestì životem vás provází jedineèný navigaèní systém, jenž se projevuje prostøednictvím vašich pocitù. Odhaluje mylné pøedpoklady, které vás matou pøi øešení rùzných situací.

 
   Admin kit