Všetky témy

Ve?ká sovietska encyklopédia. Большая советская энциклопедия 49 zv.

Большая советская энциклопедия ,Moskva (1950)
Cudzojazy?né knihy > Ruské knihy
kód produktu: 134620
poèet strán:34450
ilustrácie:farebné ilustrácie
jazyk:ruský
väzba:tvrdá
formát:210x260
len osobný odber
49 zväzkov, chýbajú ?ísla 6 a 41.
2. vydání bylo vydáno v letech 1950–58 (Moskva, státní v?decké vydavatelství Bolšaja sov?tskaja enciklopedija) rozhodnutím Rady ministr? SSSR z 20. února 1949 nákladem 250–300 tisíc výtisk?. Velikost vydání je 4 900 autorských list? textu. Vydání sestávalo z 51 díl?, z nichž 51. dopl?kový je v?novaný Sov?tskému svazu. V roce 1960 vyšel ješt? p?edm?tno-jmenný abecední rejst?ík.

Spolu s rozvinutými, rozsáhlými, ?len?nými a obsáhlými ?lánky (nap?. sov?tské republiky, cizí státy, v?dní obory) toto vydání obsahuje velké množství st?edn? velkých a nevelkých ?lánk?. To umožnilo p?i pr?m?rné velikosti ?lánku 2 000 znak? umístit do encyklopedie p?ibližn? 100 000 ?lánk?. Více než 40 % ?lánk? je doprovázeno doporu?ovanou literaturou v?tšinou v originálním jazyce (35 jazyk? národ? SSSR a 25 zahrani?ních jazyk?). Ve druhém vydání je 40 852 ilustrací a 2 362 map. Vydavatelská vazba je s reliéfem.

 
   Admin kit