Všetky témy

Ve¾ká sovietska encyklopédia. Большая советская энциклопедия 49 zv.

Большая советская энциклопедия ,Moskva (1950)
Cudzojazyèné knihy > Ruské knihy
kód produktu: 134620
poèet strán:34450
ilustrácie:farebné ilustrácie
jazyk:ruský
väzba:tvrdá
formát:210x260
len osobný odber
49 zväzkov, chýbajú èísla 6 a 41.
2. vydání bylo vydáno v letech 1950–58 (Moskva, státní vìdecké vydavatelství Bolšaja sovìtskaja enciklopedija) rozhodnutím Rady ministrù SSSR z 20. února 1949 nákladem 250–300 tisíc výtiskù. Velikost vydání je 4 900 autorských listù textu. Vydání sestávalo z 51 dílù, z nichž 51. doplòkový je vìnovaný Sovìtskému svazu. V roce 1960 vyšel ještì pøedmìtno-jmenný abecední rejstøík.

Spolu s rozvinutými, rozsáhlými, èlenìnými a obsáhlými èlánky (napø. sovìtské republiky, cizí státy, vìdní obory) toto vydání obsahuje velké množství støednì velkých a nevelkých èlánkù. To umožnilo pøi prùmìrné velikosti èlánku 2 000 znakù umístit do encyklopedie pøibližnì 100 000 èlánkù. Více než 40 % èlánkù je doprovázeno doporuèovanou literaturou vìtšinou v originálním jazyce (35 jazykù národù SSSR a 25 zahranièních jazykù). Ve druhém vydání je 40 852 ilustrací a 2 362 map. Vydavatelská vazba je s reliéfem.

 
   Admin kit