Všetky témy

Uèebnice biblické hebrejštiny

Weingreen JacobKarolinum,Praha (1997)
Cudzie jazyky, uèebnice a slovníky > Hebrejèina
kód produktu: 144333
vydanie:1..
poèet strán:358
jazyk:èeský,hebrejský
väzba:tvrdá
formát:150x210
stav knihy: dobrý
Prvé vydání mimoøádnì úspìšné uèebnice hebrejského jazyka, zamìøené na studium biblických textù. Jejím hlavním cílem je seznámit ètenáøe se specifickými rysy biblických textù, díky své pøístupné formì však mùže posloužit také jako základní uèebnice hebrejštiny pro zaèáteèníky. Kromì výkladu gramatiky a ukázek textù, jež tvoøí základ knihy, tu zájemce najde také množství cvièení, výklad o výslovnosti, mluvnické tabulky, pøehled nepravidelných sloves a struèný slovníèek

 
   Admin kit