Všetky témy

V hlubinách vesmíru. Sejdeme se v nekoneènu

Grygar JiøíAlbatros, Praha (1975)
Deti a mládež > Náuèné
kód produktu: 146206
poèet strán:220
ilustrácie:èiernobiela a farebná fotografia
jazyk:èeský
väzba:tvrdá
formát:135x205
dve knihy v jednom zväzku
stav knihy: dobrý
Populární knížka pøibližuje zábavnou formou nìkteré základní otázky astronomie. Vypráví o Slunci, o pozorování souhvìzdí, o dalekohledech, spektrální klasifikaci hvìzd, obøích a trpaslièích hvìzdách, pulsarech, Mléèné dráze, rozpínavosti vesmíru, o tajemství quasarù, o možnostech existence jiných civilizací aj.
Ve volném pokraèování knížky V hlubinách vesmíru (1975) vypráví autor na základì souèasných poznatkù astronomie o sluneèní soustavì, o zrodu, vývoji a zániku hvìzd. Objasòuje, z èeho se skládají galaxie a kvasary, naznaèuje, jak se bude vesmír vyvíjet ve velice vzdálené budoucnosti apod.

 
   Admin kit