Všetky témy

Horehronské dni spevu a tanca 55 rokov

Mosnáková Bag¾ašová Katarína zost.SOS, Banská Bystrica (2022)
Hudba > ¼udová hudba
kód produktu: 147139
vydanie:1..
poèet strán:251
ilustrácie:èiernobiela a farebná fotografia
jazyk:slovenský
väzba:tvrdá
formát:215x265
stav knihy: výborný
Po takmer dvoch rokoch prípravy, Stredoslovenské osvetové stredisko a Obec He¾pa vydali knihu Horehronské dni spevu a tanca – 55 rokov. Na viac ako 250 strán publikácia mapuje vznik, vývoj, dramaturgiu, sprievodné podujatia a súèasnos festivalu, vrátane zoznamov úèinkujúcich, autorov programov a bohatého fotografického materiálu. Zaèína sa príhovormi vydavate¾ov a úvodnými kapitolami, ako sú Struèný preh¾ad dejín a súèasnosti obce a Vznik HDST v kontexte scénického folklorizmu na Slovensku. Nasleduje najobsiahlejšia kapitola Z dejín festivalu, ktorá je ilustrovaná ve¾mi vzácnymi archívnymi fotografiami. Nechýba ani prierez dramaturgiou hlavných programov, èi sprievodné podujatia a súèasnos a smerovanie festivalu. Okrem faktografických údajov je tu aj kapitola Spomíname a prajeme..., v ktorej si osobnosti folkloristického života regiónu zaspomínali na ich úèas na festivale, na ¾udí, s ktorými spolupracovali, na pekné chvíle na úsmevné príhody. Z dokumentárneho h¾adiska je ve¾mi významná kapitola Zoznamy, ktorá sa nachádza na konci knihy a mapuje zoznam všetkých programov na 55. roèníkoch festivalu, zoznam úèinkujúcich, zoznam autorov scénických programov a zoznam sprievodných podujatí.

Pod¾a slov zostavovate¾ky Kataríny Mosnákovej Bag¾ašovej, najväèšou výzvou bolo napísa dejiny festivalu, keïže o tomto podujatí bolo v odbornej, ale aj v populárnej literatúre ve¾mi málo písané a pamätníkov, ktorí si spomínajú na zaèiatky festivalu, je žia¾bohu už ve¾mi málo. Našastie, v Stredoslovenskom osvetovom stredisku v Banskej Bystrici sa našiel archív, ktorý síce nie je systematizovaný, ale bez ktorého by sa k príprave takejto publikácie urèite nemohlo pristúpi. V archíve je ve¾mi vzácny materiál, od prvých zápisníc zo zasadnutí prípravných výborov, vyhodnotení jednotlivých roèníkov, až po scenáre, štatúty, dramaturgické koncepcie a pod., ktoré boli hlavným zdrojom napísania tejto kapitoly.

 
   Admin kit