Všetky témy

Všechny cesty vedou do Santiaga

Zibura LadislavKniha Zlín (2023)
Cestopisy, reportáže, fotopublikácie > Európa
kód produktu: 147095
vydanie:1..
poèet strán:330
ilustrácie:LukᚠTomek
oblas:pú Santiago de compostela
jazyk:èeský
väzba:tvrdá
formát:150x210
stav knihy: výborný
Pøíbìh o cestì, která mìní lidem životy
Už pøes tisíc let míøí lidé ze všech koutù Evropy do Santiaga de Compostela. Ladislav Zibura tam poprvé putoval v osmnácti letech a teï se do Španìlska vydává znovu – za vzpomínkami, dobrodružstvím a pøíbìhy poutníkù z celého svìta. Pøidejte se k nim a ponoøte se do vyprávìní plného humoru a pøátelství mezi lidmi, kteøí se nikdy pøedtím nevidìli. Dozvíte se, jak poutnictví hýbalo evropskými dìjinami, a taky naèerpáte tipy pro vlastní cestu. Budou se vám hodit – možná totiž zjistíte, že camino volá i vás.

Pou do Santiaga mi v osmnácti letech zmìnila život a já si slíbil jednu vìc: až se budu potøebovat s nìèím vyrovnat, vydám se na camino znovu. Teï nastal ten èas. Nᚠvlak zastavil na nádraží ve francouzském Saint Jean Pied de Port a já vystupuji ven v obklopení poutníkù z celého svìta. Už zítra se vydáme pøes Pyreneje smìrem ke katedrále v Santiagu de Compostela. Èeká nás pìt týdnù plných pøátelství a dobrodružství na cestì, kam se vydáváme každý sám, ale prožijeme ji spoleènì. Pøipojte se k nám a poznejte ohromující tisíciletou tradici, která se znovu probouzí k životu.

 
   Admin kit