Všetky témy

Stredoeurópska moderna

Kazalarska Zornitza zost.Slovart,Bratislava (2014)
Beletria > Poézia svetová
kód produktu: 147096
vydanie:1..
edícia:Lyrika 20.storoèia
poèet strán:207
ilustrácie:farebné ilustrácie
jazyk:slovenský
väzba:tvrdá
formát:210x215
stav knihy: výborný
Stredoeurópska moderna je štvrtým zväzkom edície Lyrické smery 20. storoèia.

Antológiu zostavila slovakistka, bohemistka a stredoeuropeistka Zornitza Kazalarska a predstavuje v nej básnickú tvorbu viac ako pädesiatich nemeckých, rakúskych, po¾ských, èeských, maïarských, rumunských, slovinských, chorvátskych, srbských a bulharských básnikov, medzi ktorými nechýbajú ani predstavitelia slovenskej moderny Janko Jesenský, Ivan Krasko, Vladimír Roy a František Votruba. Súèasou antológie je bohatý sprievodný obrazový materiál, ktorý zdôrazòuje prepojenie moderny s výtvarnou secesiou, èi už ide o obálky èasopisov, portréty básnikov, dekoratívne grafiky, kresby, rytiny. K sprievodnému materiálu patria aj krátke programatické citáty, príznaèné pre myslenie stredoeurópskej moderny, ba aj krátke medailóny jednotlivých autorov a esejisticky ladený doslov.

 
   Admin kit