Všetky témy

Ruská avantgarda

Kupka Valerij zost.Slovart,Bratislava (2013)
Beletria > Poézia svetová
kód produktu: 147097
vydanie:1..
edícia:Lyrika 20.storoèia
poèet strán:215
ilustrácie:farebné ilustrácie
jazyk:slovenský
väzba:tvrdá
formát:210x215
stav knihy: výborný
Ruská avantgarda nadväzuje na antológiu Ruská moderna, ktorá vyšla v roku 2011. Zostavovate¾ Valerij Kupka v nej predstavuje ruskú avantgardnú scénu od obdobia jej vzniku zaèiatkom 10. rokov 20. storoèia a až po jej likvidáciu stalinovským režimom koncom 30. rokov. Poèas tohto pomerne dlhého trvania ruská avantgardná literatúra radikálne uzavrela jedno ve¾ké obdobie ruskej spisby a vytvorila predpoklady pre vznik novej tvorby založenej na experimentovaní, h¾adaní novej obraznosti, možností jazyka, rytmov, ktoré by èo najpresvedèivejšie odrážali atmosféru doby.

Kniha predstavuje široké spektrum zástupcov všetkých avantgardných skupín (kubofuturistov, egofuturistov, imažinistov, konštruktivistov, zaumnikov, absurdistov) a navyše prináša preklady manifestov, dobovej kritiky, životopisy autorov a bohatý ilustraèný materiál.

 
   Admin kit