Všetky témy

Poetismus

Fabian JeanetteSlovart, Praha (2017)
Beletria > Poézia èeská
kód produktu: 147098
vydanie:1..
poèet strán:262
ilustrácie:farebné ilustrácie
jazyk:èeský
väzba:tvrdá
formát:210x215
stav knihy: výborný
Poetismus je jedním z nejcennìjších vývozních artiklù pùvodní èeské kultury po roce 1918. Básnì Vítìzslava Nezvala, Jaroslava Seiferta nebo Konstantina Biebla, výtvarné práce Toyen a Jindøicha Štyrského i teoretické koncepty Karla Teiga získaly renomé po celém svìtì. Publikace Poetismus, sestavená nìmeckou slavistkou Jeanette Fabianovou, nabízí poetistické „best of“: editorèinu prùvodní studii ilustrují básnì, manifesty, úryvky z teoretických textù, a pøedevším množství výtvarného materiálu. Jak øíká Fabianová,„cílem antologie je prezentovat nejen originalitu poetistické, ale ukázat ji v kontextu pestrého a mnohotvárného umìleckého smìru, jakým poetismus ve dvacátých letech minulého století byl“.

 
   Admin kit