Všetky témy

7 návykù šastných dìtí

Covey SeanFranklinCovey (2022)
Deti a mládež > Náuèné
kód produktu: 147100
poèet strán:91
ilustrácie:Stacy Curtis
jazyk:èeský
väzba:tvrdá
formát:220x285
stav knihy: výborný
Jak nauèit dìti správným hodnotám a žít podle principù. Inspirativní obrázková kniha pro dìti a rodièe. Sean Covey na sedmi pøíbìzích názornì ilustruje pøíslušný návyk a pomáhá dìtem osvojit si správné hodnoty již v raném vìku.
Kniha 7 návykù šastných dìtí není jen kniha pøíbìhù, ale je urèena ke spoleènému ètení a práci dìtí s rodièi. Na konci každého pøíbìhu je „Okénko pro rodièe“, ve kterém autor pøináší návrhy, jak s dìtmi o pøíbìhu hovoøit a jak u nich pøíslušný návyk rozvíjet a také úkoly a otázky pro dìti. Úkoly pro dìti vedou malé ètenáøe a posluchaèe k tomu, aby se zamyslely nad tím, co samy mohou dìlat jinak a lépe. Kniha je nádhernì ilustrovaná, zábavná, inspirativní a obohatí spoleèné chvíle rodièù èi prarodièù s dìtmi. Naším posláním je pomáhat lidem a organizacím dosahovat výjimeènosti a naší vizí je inspirovat okolí a pøispíváme ke zmìnám celé spoleènosti. V rámci naší filosofie budeme tuto knihu nabízet do škol (již dnes spolupracujeme s univerzitami a nyní v pilotním programu i s vìznicí (program nápravy a snížení recidivy)).

 
   Admin kit