Všetky témy

Vystrihovaèky. Papierové modely

Jakubèo Ladislav a kol.Perfekt, Bratislava (2016)
Deti a mládež > Náuèné
kód produktu: 147101
vydanie:1..
poèet strán:239
ilustrácie:farebné ilustrácie
jazyk:slovenský
väzba:tvrdá
formát:215x300
stav knihy: výborný
Tretia kniha vystrihovaèiek a papierových modelov prináša tie najlepšie výberové modely od najlepších slovenských vystrihovaèkárov. Milovníci papierových modelov sa potešia modelom piatich slovenských autorov Juraja Gonšora, Mariána Hlaváèa, Jaroslava Jablonského, Ladislava Jakubèa a Štefana Šilhana. Vystrihovaèky vznikli konkrétne pre knihu, niektoré už boli v minulosti uverejnené v èasopise Fifík. Publikácia ponúka èitate¾ovi rozmanité typy modelov rôznych nároèností – funkèné stavebné modely, tradièné i netradièné dopravné prostriedky vrátane kozmických rakiet, stavby... Svoje vystrihovaèky si urèite nájdu zaèiatoèníci aj skúsenejší modelári. Nechýba ani zastúpenie dvoch skvelých èeských hostí, Michala Antonického a Ladislava Badalca, ktorí na Slovensku svoje vystrihovaèky pravidelne publikujú.

 
   Admin kit