Všetky témy

Únosnì výstøední. 77 pøíbìhù ze života cestovatele

Váchal VladimírCPress, Brno (2020)
Cestopisy, reportáže, fotopublikácie > Svet
kód produktu: 147103
vydanie:1..
poèet strán:271
ilustrácie:farebné foto
jazyk:èeský
väzba:tvrdá
formát:170x230
stav knihy: výborný
Vladimír Váchal je tak trošku výstøední. Ale únosnì výstøední. Cestuje po svìtì a zažívá vìci, nad kterými obèas zùstává rozum stát. V Arménii si napøíklad stopnul džíp místního generála, a podíval se tak do míst, kam se bìžnì nesmí. Na hranicích Mauritánie málem strávil zbytek svého života a v Severní Koreji byl nucen psát dìkovný dopis. Cestování se pro nìj stalo prací, vášní i koníèkem, což poznáte pøi èetbì kteréhokoliv ze 77 pøíbìhù. V knize, která pøináší vcelku bizarní koncept cestopisné literatury, dozajista najdete inspiraci pro své další cesty!

 
   Admin kit